> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
      Ga?u tru?c t?? co? nguy c? tuyê?t chu?ng tr?? tha?nh dê? bi? tuyê?t chu?ng - Ng???i Pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c cha?m like vê? “cau chuyê?n ba?o vê? m?i tr???ng” Trung Qu??c
       M?i nh?t:2021-07-09 18:58:35   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

      M??i ?ay, V?n pho?ng ba?o chi? Qu??c Vu? viê?n TQ tuyên b??, Trung Qu??c co? h?n 1.800 con ga?u tru?c hoang da?, m?c ??? bi? ?e d?a t?? co? nguy c? tuyê?t chu?ng tr?? tha?nh dê? bi? tuyê?t chu?ng. Nga?y 8/7, Ng???i Pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c U?ng V?n Ban cho biê?t, ?ay ch??c ch??n la? m??t tin vui! Nh??ng n?m qua, kh?ng nh??ng la? ti?nh tra?ng sinh s??ng cu?a ca?c loa?i ???ng va?t quy? hi?m co? nguy c? tuyê?t chu?ng nh? ga?u tru?c va? linh d??ng Tay Ta?ng ?? ???c ca?i thiê?n, ma? co?n các loài ??ng v?t bí ?n nh? me?o sa ma?c cu?ng xua?t hiê?n m??t la?n n??a. H?? ??ng B??c va?o la?ng, voi chau A? di chuyê?n lên miê?n B??c, ca? voi la?i xua?t hiê?n ?? vi?nh ?a?i B??ng. Ng???i Pha?t ng?n U?ng V?n Ban cho biê?t, Trung Qu??c s??n sa?ng cu?ng ca?c bên kh?ng ng??ng t?ng c???ng h??p ta?c qu??c tê? vê? ba?o vê? sinh tha?i va? qua?n tr? m?i tr???ng, ba?o vê? quê h??ng trái ??t n?i loài ng??i sinh s??ng.