> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
      U?y viên Qu??c vu?, B?? tr???ng Ngoa?i giao Trung Qu??c V??ng Nghi? t?? ch??c h??i nghi? tr??c tuyê?n v??i Cao u?y EU vê? Chi?nh sa?ch ???i ngoa?i va? An ninh Borrell, nêu ro? hai bên ca?n d?? bo? s?? qua?y nhiê?u thu?c ?a?y quan hê? hai bên pha?t triê?n
       M?i nh?t:2021-07-09 18:58:00   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

      Nga?y 8/7, U?y viên Qu??c vu?, B?? tr???ng Ngoa?i giao Trung Qu??c V??ng Nghi? ?a? t?? ch??c h??i nghi? tr??c tuyê?n v??i Cao U?y Liên minh chau ?u vê? chi?nh sa?ch ???i ngoa?i va? An Ninh Borrell. B? tr??ng V??ng Nghi? nêu ro?, hai bên Trung Qu??c – Liên minh chau ?u ca?n co? s?? hiê?u biê?t la?n nhau ?u?ng ???n, d?? bo? s?? qua?y nhiê?u t?? mo?i li?nh v??c, thu?c ?a?y quan hê? Trung Qu??c – Liên minh chau ?u pha?t triê?n la?nh ma?nh va? ??n ?i?nh theo quy? ?a?o ?u?ng ???n.

      B? tr??ng V??ng Nghi? cho biê?t, gi?a Trung Qu??c và Liên minh chau ?u kh?ng co? xung ???t l??i i?ch quan tro?ng, cu?ng kh?ng co? s?? mau thua?n vê? ?i?a chi?nh tri?.

      ?ng Borrell cho biê?t, s?? pha?t triê?n nhanh cho?ng cu?a Trung Qu??c la? s?? tha?t kha?ch quan, phu? h??p v??i tra?o l?u li?ch s??, Liên minh chau ?u kh?ng co? y? ?i?nh ???i ?a?u mang ti?nh chê? ???, cu?ng kh?ng cha?p nha?n “Chiê?n tranh la?nh m??i” va? l??i i?ch nho?m, kh?ng co? y? ?i?nh khiê?n quan hê? Trung Qu??c – Liên minh chau ?u lam va?o ti?nh tra?ng kh?ng ??n ?i?nh. Liên minh chau ?u và Trung Qu??c ca?n pha?t triê?n quan hê? ma?nh me? va? chan tha?nh, ?iê?u na?y phu? h??p v??i l??i i?ch cu?a hai bên. Liên minh chau ?u s??n sa?ng ta?i kh??i ???ng ???i thoa?i va? tiê?p xu?c v??i Trung Qu??c, t?ng c???ng h??p ta?c trong ca?c li?nh v??c pho?ng ch??ng di?ch bê?nh, biê?n ???i khi? ha?u, ba?o vê? ti?nh ?a da?ng sinh ho?c, v.v.. Liên minh chau ?u t?n tro?ng chu? quyê?n va? toa?n ve?n la?nh th?? cu?a Trung Qu??c, kh?ng u?ng h?? H??ng C?ng “???c la?p”.