> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
      B?? Th??ng ma?i Trung Qu??c tra? l??i vê? tiê?n triê?n Hiê?p ?i?nh ?a?u t? Trung Qu??c – EU: Hai bên ?ang triê?n khai ca?c c?ng ta?c chua?n bi? ky? thua?t nh? xe?t duyê?t pha?p lua?t, phiên di?ch
       M?i nh?t:2021-07-09 18:57:32   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

      Nga?y 8/7, ta?i bu??i ho?p ba?o th???ng ky?, Ng???i pha?t ng?n B?? Th??ng ma?i Trung Qu??c Cao Phong tra? l??i vê? va?n ?ê? tiê?n triê?n m??i liên quan Hiê?p ?i?nh ?a?u t? Trung Qu??c – Liên minh chau ?u cho biê?t, Hiê?p ?i?nh ?a?u t? Trung Qu??c – Liên minh chau ?u phu? h??p v??i l??i i?ch chung cu?a hai bên, co? l??i cho ca? thê? gi??i. Hiê?n nay, hai bên ?ang triê?n khai ca?c c?ng ta?c chua?n bi? ky? thua?t nh? phê duyê?t pha?p lua?t, phiên di?ch, v,v..

      ?ng Cao Phong cho biê?t, “La? hai nê?n kinh tê? l??n thê? gi??i, kinh tê? Trung Qu??c – Liên minh chau ?u co? ti?nh b??  tr?? ra?t cao, tiê?m n?ng h??p ta?c to l??n. Sau khi bu?ng pha?t di?ch Covid-19 ?ê?n nay, hai bên Trung Qu??c – Liên minh chau ?u kh??c phu?c kho? kh?n, th??ng m?i hai chiê?u l??i ng???c do?ng th??c hiê?n t?ng tr???ng, ?a?u t? t?ng tr???ng trong ??n ?i?nh.