> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
      Chu? ti?ch Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh g??i ?iê?n th?m h?i t??i T??ng th??ng Nga Pu-tin vê? vu? ma?y bay ch? khách Nga g?p n?n
       M?i nh?t:2021-07-09 18:55:26   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI
      Nga?y 8/7, Chu? ti?ch n???c Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh g??i ?iê?n th?m h?i t??i T??ng th??ng Nga Pu-tin vê? vu? ma?y bay ch? khách Nga g?p n?n.   Trong ?iê?n th?m h?i, Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh cho biê?t, kinh nga?c khi ???c biê?t m??t ma?y bay ch?? kha?ch Nga kh?ng may xa?y ra tai na?n ta?i khu v?c biên gi??i Cam-cha?t-ca, la?m toa?n b?? ha?nh kha?ch va? tha?nh viên phi ha?nh ?oa?n g??p na?n. T?i xin thay m??t Chi?nh phu? va? nhan dan Trung Qu??c, va? nhan danh ca? nhan ba?y to? s?? chia bu??n sau s??c va? g??i l??i th?m ho?i chan tha?nh t??i gia quyê?n na?n nhan.