> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
      Chu? ti?ch Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh g??i th? m??ng nhan di?p ky? niê?m 5 n?m tha?nh la?p Quy? Viê?n tr?? H??p ta?c Nam Nam cu?ng nh? Ho?c viê?n H?p tác và Pha?t triê?n Nam Nam
       M?i nh?t:2021-07-08 17:54:10   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

      Nga?y 8/7, Chu? ti?ch Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh g??i th? m??ng nhan di?p ky? niê?m 5 n?m tha?nh la?p Quy? Viê?n tr?? H??p ta?c Nam Nam cu?ng nh? Ho?c viê?n H?p tác và Pha?t triê?n Nam Nam.

      Chu? ti?ch Ta?p Ca?n Bi?nh nêu ro?, 5 n?m qua, Quy? Viê?n tr?? H??p ta?c Nam Nam ti?ch c??c u?ng h?? ca?c n???c ?ang pha?t triê?n th??c hiê?n Ch??ng tri?nh nghi? s?? 2030 vi? s?? pha?t triê?n bê?n v??ng, ??ng pho? khu?ng hoa?ng nhan ?a?o, th??c hiê?n gia?m nghe?o va? pha?t triê?n, Ho?c viê?n H?p tác và Pha?t triê?n Nam Nam d??c s??c chia se? kinh nghiê?m qua?n ly? ?a?t n???c cu?a Trung Qu?c va? ca?c n???c ?ang pha?t triê?n, ?a?o ta?o nhan ta?i qua?n ly? nha? n???c ca?p cao cho ca?c n???c ?ang pha?t triê?n. Quy? va? Ho?c viê?n ?a? pha?t huy vai tro? quan tro?ng cho thu?c ?a?y H??p ta?c Nam Nam.

      Chu? ti?ch T?p C?n Bình nha?n ma?nh, Trung Qu??c s??n sa?ng cu?ng ??ng ?a?o ca?c n???c ?ang pha?t triê?n, tiê?p tu?c pho?ng thi?ch tiê?m n?ng H??p ta?c Nam Nam, chia se? c? h??i pha?t triê?n.