> vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
      U?y ban Y tê? va? S??c khoe? nha? n???c Trung Qu??c: Nga?y 7/7 t?ng 17 ca nhiê?m m??i Covid-19, trong ?o? co? hai ca trong n???c
       M?i nh?t:2021-07-08 17:53:50   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI
      Theo Tan Hoa xa?: Nga?y 8/7, U?y ban Y tê? va? S??c khoe? nha? n???c Trung Qu??c cho biê?t, t?? 0 - 24 gi?? nga?y 7/7, 31 ti?nh, tha?nh, khu t?? tri? va? Binh ?oa?n Sa?n xua?t va? xay d??ng Tan C??ng ba?o ca?o 17 ca nhiê?m m??i Covid-19, trong ?o? co? 15 ca ngoa?i nha?p, 2 ca trong n???c, kh?ng co? ca t?? vong, co? 2 ca nghi nhiê?m, ?ê?u la? ngoa?i nha?p ta?i Th???ng Ha?i. Cu?ng nga?y co? 28 ca ????c ch??a kho?i va? xua?t viê?n, co? 805 ng???i tiê?p xu?c ga?n ???c d?? bo? quan sa?t y tê?.