> vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
      ?a?m ???ng tra?ch nhiê?m li?ch s?? cu?a chi?nh ?a?ng, siê?t tay cu?ng m?u ca?u ha?nh phu?c cho nhan dan – Nhan si? nhiê?u n???c ?a?nh gia? cao ba?i pha?t biê?u ?ê? da?n cu?a T??ng Bi? th? Ta?p Ca?n Bi?nh ta?i H??i nghi? Th???ng ?i?nh gi??a ?CSTQ va? ca?c
       M?i nh?t:2021-07-07 18:10:03   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

      Theo Tan Hoa xa?: Nhan si? nhiê?u n???c cho r??ng, ba?i pha?t biê?u dê? da?n cu?a T??ng Bi? th? Ta?p Ca?n Bi?nh ta?i H??i nghi? Th???ng ?i?nh gi??a ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c va? ca?c chi?nh ?a?ng thê? gi??i ?a? thê? hiê?n nguyê?n ???c ban ?a?u cu?a ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c m?u ca?u ha?nh phu?c cho nhan dan, ?a?m ???ng m?u ca?u cho s?? tiê?n b?? cu?a nhan loa?i. ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c la?nh ?a?o Trung Qu??c thu ????c nh??ng tha?nh t??u mang ti?nh li?ch s??, kinh nghiê?m tha?nh c?ng ?a?ng ????c ho?c ho?i. H??i nghi? la?n na?y se? h??i tu? s??c ma?nh cu?a ca?c chi?nh ?a?ng siê?t tay cu?ng m?u ca?u ha?nh phu?c cho nhan dan, cu?ng xay d??ng t??ng lai t??i ?e?p h?n, thu?c ?a?y hoa? bi?nh va? pha?t triê?n thê? gi??i.

      Giám ??c Trung tam Nghiên c??u Trung Qu??c – ASEAN Ho?c viê?n Qua?n ly? Panyapiwat Tha?i Lan Tang Zhimin cho r??ng, ba?i pha?t biê?u cu?a T??ng Bi? th? Ta?p Ca?n Bi?nh nhi?n nha?n thê? gi??i t?? go?c ??? bi?nh ???ng, c??i m??, ?a? thê? hiê?n b?? cu?c l??n va? chi? l??n cu?a ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c v??i t? ca?ch la? ?a?ng ca?m quyê?n l??n nha?t thê? gi??i.

      Giám ??c Trung tam nghiên c??u A?c-hen-ti-na – Trung Qu??c A?c-hen-ti-na Patricio Giusto cho biê?t, ba?i pha?t biê?u cu?a T??ng Bi? th? Ta?p Ca?n Bi?nh nha?n ma?nh ?a?m ???ng tra?ch nhiê?m cu?a chi?nh ?a?ng m?u ca?u ha?nh phu?c cho nhan dan, m?u ca?u s?? tiê?n b?? cho nhan loa?i, thê? hiê?n nguyê?n vo?ng cu?a ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c tiê?p tu?c siê?t tay ba?o vê? chu? nghi?a ?a ph??ng, th??c hiê?n cu?ng pha?t triê?n va? ph??n thi?nh.

      T??ng Th? ky? ?a?ng FUNCINPEC Cam-pu-chia Aing Sambo cho biê?t, h??i nghi? th???ng ?i?nh la?n na?y ?a? ta?o m??t b??ng cho chi?nh ?a?ng ca?c n???c giao l?u kinh nghiê?m, nghiên c??u tha?o lua?n la?m thê? na?o ?ê? ??ng pho? ca?c tha?ch th??c l??n, pha?t huy vai tro? ti?ch c??c cho viê?c gi?? gi?n hoa? bi?nh va? pha?t triê?n thê? gi??i, thu?c ?a?y h??p ta?c qu??c tê?.

      Chu? ti?ch H??i C?ng th??ng Ru-ma-ni – Trung Qu??c Ru-na-mi Nicolae Vasilescu cho biê?t, d???i s?? la?nh ?a?o cu?a ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c, Trung Qu??c gia?nh ????c nh??ng tha?nh t??u thu hu?t s?? chu? y? cu?a toa?n ca?u vê? m??t xoa? nghe?o cu?ng c??c, sa?ng ta?o khoa ho?c - c?ng nghê?, xay d??ng c? s?? ha? ta?ng, v.v, quan niê?m qua?n ly? ?a?t n???c va? kinh nghiê?m tha?nh c?ng cu?a ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c ?a?ng ????c ca?c n???c ho?c ho?i.